องค์การบริหารส่วนตำบลทับพริก อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว: www.thapprik.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 259 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด   รอบที่ 1 (1-15 กุมภาพันธ์ 2567) ประจำปีงบประมาณ 2567 [ 19 ก.พ. 2567 ]5
2 ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็นต่อร่างกฎกระทรวงกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมและยกเว้นค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. .... [ 16 ก.พ. 2567 ]4
3 ประชาสัมพันธ์เรื่องการยื่นขอรับเงินสงเคราะห์ค่าจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี [ 12 ก.พ. 2567 ]8
4 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทับพริก เรื่อง เงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ [ 9 ก.พ. 2567 ]11
5 การรับสมัครบุคคล เป็นคณะกรรมการมาตรฐานจริยธรรมประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 5 ก.พ. 2567 ]6
6 โครงการจัดเวทีประชาคมในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น(ระดับหมู่บ้าน) [ 31 ม.ค. 2567 ]10
7 ระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทับพริก ว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. 2566 [ 29 ม.ค. 2567 ]5
8 รับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาเด็กปฐมวัย [ 25 ม.ค. 2567 ]10
9 โครงการเพิ่มทักษะอาชีพให้แก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ ปีงบประมาณ พ.ศ.2567 [ 22 ม.ค. 2567 ]7
10 โครงการเพิ่มทักษะอาชีพให้แก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ ปีงบประมาณ พ.ศ.2567 [ 22 ม.ค. 2567 ]11
11 เรื่อง กำหนดหลักเกณ์ค่าตอบแทนเกี่ยวกับการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สิน ขององค์การบริหารส่วนตำบลทับพริก [ 11 ม.ค. 2567 ]12
12 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ในการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพโดยการโอนเงินเข้าบัญชีของผู้สูงอายุและเบี้ยคนพิการ ประจำเดือน มกราคม 2567 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 [ 10 ม.ค. 2567 ]18
13 เรื่อง สรุปผลการประชุมขับเคลื่อนและติดตามนโยบายของรัฐบาล และภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทยประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (เดือนธันวาคม 2566) [ 4 ม.ค. 2567 ]9
14 ประกาศ เรื่องรายงานการแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ 1) ประจำปีงบประมาณ 2567 [ 3 ม.ค. 2567 ]13
15 นโยบายไม่รับของขวัญหรือกำไรจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) [ 2 ม.ค. 2567 ]16
16 Policy on not accepting gifts or profits from performing duties (No Gift Policy) [ 2 ม.ค. 2567 ]15
17 ประชาสัมพันธ์บริการตรวจสอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการบนระบบพอร์ทัลกลางเพื่อประชาชน ( Citizen Portal)หรือ แอปพลิเคชั่น ทางรัฐ [ 28 ธ.ค. 2566 ]19
18 ประกาศเรียกประชุมสภา อบต.ทับพริก สมัยสมามัญ สมัยแรก ประจำปี 2567 [ 28 ธ.ค. 2566 ]5
19 ประกาศเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2567 [ 28 ธ.ค. 2566 ]6
20 ขอเชิญชวนตอบแบบสอบถาม เรื่อง การมีและใช้มาตรฐานทางจริยธรรมของหน่วยงานของรัฐ [ 11 ธ.ค. 2566 ]9
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13