องค์การบริหารส่วนตำบลทับพริก อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว: www.thapprik.go.th
 
 
 


ประชุมเพื่อพิจารณาอนุมัติโครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลับพริก ประจำปีงบประมาณ2566


วันพุธที่ 10 พฤษภาคม 2566 เวลา 9.00 น.

💢🤝ประชุมเพื่อพิจารณาอนุมัติโครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลับพริก ประจำปีงบประมาณ2566

..........................................................

นำโดย

นางรัตนากร พุฒเส็ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทับพริก/

นายรุ่งเพชร พิมอ่อน กำนันตำบลทับพริก/ นายวิชิตคำไกร ผอ.รพสต.ทับพริก/ นางสาวรทัย กนกทอง ผอ.รพสต.บ้านคลองหว้า/ นายมงคล กอนเกียน ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 6/ นางสาวสายสุณี จำปาทิพย์ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1/

นางสาวสุทธิษา ลาวิลัย อสม./ นางสาวพิไลพร เที่ยงธรรม อสม./ นางสาวมนัสนัน แสงโสภา ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน/ นางคำเวียง จอมรัตน์ ผู้แทนหมู่บ้าน/ นายสัมฤทธิ์ พวงวิลัย ประธานสภา อบต.ทับพริก/ นายทองแดง วรคำ รองประธานสภา อบต.ทับพริก/ นายวิชัยมณีจันทร์ ผอ.ช่าง รักษาราชการปลัด อบต.ทับพริก/ นางสาวนันมนัส ขันทอง ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน/ นางสาวนิลาวัณย์ วงค์สา ผู้ช่วยการเงิน อบต.ทับพริก/ นางสาวลำดวน กุลทอง ผู้ช่วยนักวิเคราะห์/

............................................................

ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลทับพริก

#ยึดมั่นธรรมาภิบาล

#บริการเพื่อประชาชน

2024-06-17
2024-06-13
2024-06-13
2024-06-12
2024-06-10
2024-06-03
2024-05-31
2024-05-31
2024-05-30
2024-05-28