องค์การบริหารส่วนตำบลทับพริก อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว: www.thapprik.go.th
 
 
 


ประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลทับพริก ครั้งที่ 2/2566


วันที่ 9พฤษภาคม 2566
ประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
องค์การบริหารส่วนตำบลทับพริก ครั้งที่ 2/2566
เพื่อพิจารณาในการให้ความช่วยเหลือประชาชน ที่ได้รับเหตุสาธารณภัย (วาตภัย) เป็นเหตุให้บ้านเรือนประชาชนเสียหายและพืชผลทางการเกษตรเสียหาย จำนวน 20 ราย

นำโดย
นางรัตนากร พุฒเส็ง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทับพริก
---------------------------
นางสาวเยาว์สุลักษณ์ บรรจมาตน์
เกษตรประจำตำบลทับพริก (แทน)
---------------------------
นายวิญญู โพธิ์ศรี
ท้องถิ่นอำเภออรัญประเทศ
---------------------------
นางประเพิน ภูสง่า
พัฒนาการอำเภออรัญประเทศ
---------------------------
นายสัมฤิทธิ์ พวงวิลัย
ประธานสภา อบต.ทับพริก
ผู้แทนประชาชน
---------------------------
นางรัชนี บุญญาสุ
สมาชิก อบต.ทับพริก
ผู้แทนประชาชน
---------------------------
นายวิชัย มณีจันทร์
ผู้อำนวยการกองช่างรักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่นตำบลทับพริก
---------------------------
นายวรนาท สุทธิชื่น
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
---------------------------
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลทับพริก
#ยึดมั่นธรรมาภิบาล
#บริการเพื่อประชาชน

2024-06-17
2024-06-13
2024-06-13
2024-06-12
2024-06-10
2024-06-03
2024-05-31
2024-05-31
2024-05-30
2024-05-28