องค์การบริหารส่วนตำบลทับพริก อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว: www.thapprik.go.th
 
 
 


ประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วตำบลทับพริก ครั้งที่ 1/2566


วันที่ 20 เมษายน 2566

🤝ประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วตำบลทับพริก ครั้งที่ 1/2566

ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลทับพริก

........................................................

นางรัตนากร พุฒเส็ง

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทับพริก

พร้อมคณะผู้บริหาร

..........................................................

นายวิญญู โพธ์ศรี

ท้องถิ่นอำเภออรัญประเทศ

.........................................................

นายธีรพล สุภาทิพย์

พัฒนาการอำเภออรัญประเทศ

.........................................................

นางสาวสุพัตรา ทะวาผักแว่น

แทนเกษตรประจำตำบลทับพริก

..........................................................

แทนเกษตรอำเภออรัญประเทศ

..........................................................

นายสัมฤทธิ์ พวงวิลัย

ประธานสภา อบต.ทับพริก

ผู้แทนประชาชน

..........................................................

นายยุทธนา ค่ำสุริยา

สมาชิก อบต.ทับพริก

ผู้แทนประชาชน

..........................................................

นายวรนารท สุทธิชื่น

เจ้าพนักงานป้องกัน

และบรรเทาสาธารณภัย

ผู้ประสานงาน อบต.ทับพริก

#ยึดมั่นธรรมาภิบาล

#บริการเพื่อประชาชน

2024-07-19
2024-07-17
2024-07-12
2024-07-05
2024-07-01
2024-06-26
2024-06-25
2024-06-19
2024-06-19
2024-06-17