องค์การบริหารส่วนตำบลทับพริก อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว: www.thapprik.go.th
 
 
 


ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทับพริก สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2566..


วันจันทร์ที่ 9 มกราคม 2566 เวลา 9.30 น.

📍ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทับพริก

สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2566..

.. เพื่อปรึกษาหารือขั้นตอนของทางราชการ

ที่จำเป็นเร่งด่วนและขอความเห็นชอบ

จากสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทับพริก..

ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลทับพริก

.................................................................

นำโดย

.. นายสัมฤทธิ์ พวงวิลัย

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทับพริก

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทับพริก

.. นางรัตนากร พุฒเส็ง

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทับพริก

พร้อมคณะผู้บริหาร

.. หัวหน้าส่วนราชการ,ข้าราชการ

สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลทับพริก

กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ทั้ง 7 หมู่

รพ.สต. 2 แห่ง,โรงเรียน 3 แห่ง,ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 2 แห่ง

ผู้นำท้องถิ่นและหน่วยงานราชการในพื้นที่

นางสาวลำดวน กุลทอง

ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ผู้ประสานงาน สำนักปลัด อบต.ทับพริก

#ยึดมั่นธรรมธิบาล

#บริการเพื่อประชาชน

2024-02-15
2024-02-08
2024-02-07
2024-02-06
2024-02-06
2024-02-05
2024-02-04
2024-02-02
2024-01-24
2024-01-24