องค์การบริหารส่วนตำบลทับพริก อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว: www.thapprik.go.th
 
 
 


กิจกรรมกีฬาสีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองหว้า ครั้งที่ ๖/๒๕๖๕


วันศุกร์ที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๕ เวลา ๘.๐๐ น.

กิจกรรมกีฬาสีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองหว้า ครั้งที่ ๖/๒๕๖๕

- นางรัตนากร พุฒเส็ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทับพริก ประธานพิธีเปิด

พร้อมด้วยคณะครู, หัวหน้าส่วนราชการ, ข้าราชการ, พนักงานสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลทับพริก

การจัดกิจกรรมกีฬาสีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองหว้า เพื่อเป็นการส่งเสริมการศึกษา พัฒนาด้านร่างกายและจิตใจ สร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างครอบครัว พ่อ แม่ ลูกและยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่าง ผู้ปกครอง นักเรียนและคณะครู และชุมชน การทำกิจกรรมร่วมกัน รู้จักเคารพกฎกติกา โดยการใช้กีฬาเป็นเครื่องมือหนึ่งในการพัฒนาและสร้างสรรค์ การทำให้นักเรียน รู้จักมีน้ำใจนักกีฬา  รู้จักการให้อภัยและเสียสละ ฝึกภาวะผู้นำ  อันจะนำซึ่งสุขภาวะที่ดีและมีพัฒนาการทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ

 

 

2023-05-10
2023-05-09
2023-05-09
2023-04-24
2023-04-20
2023-04-11
2023-04-10
2023-04-07
2023-04-06
2023-04-06