องค์การบริหารส่วนตำบลทับพริก อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว: www.thapprik.go.th
 
 
 


"โครงการประเทศไทยไร้ขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566"


องค์การบริหารส่วนตำบลทับพริก

"โครงการประเทศไทยไร้ขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566"

ณ โดมเอนกประสงค์โรงเรียนสระปทุม ต.ทับพริก อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว

.................................................

*ประธานพิธีกล่าวเปิดโครงการมอบนโยบาย

(นายชนาธิป โคกมณี)

นายอำเภออรัญประเทศ

.........................................................

*ประธานดำเนินการจัดโครงการมอบนโนบาย

(นางรัตนากร พุฒเส็ง)

"นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทับพริก"

.........................................................

*ท้องถิ่นจังหวัดสระแก้วกล่าวพบปะผู้เข้าร่วมประชุมอบรม

มอบหมายให้

(นายธีรศักดิ์ สมมิตร)

"ผู้อำนวยการกลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น"

........................................................

*(นายบุญเหลือ บุญผุย)

"ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทับพริก"

.......................................................

#ยึดมั่นธรรมมาธิบาล

#บริการเพื่อประชาชน

2023-05-10
2023-05-09
2023-05-09
2023-04-24
2023-04-20
2023-04-11
2023-04-10
2023-04-07
2023-04-06
2023-04-06