องค์การบริหารส่วนตำบลทับพริก อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว: www.thapprik.go.th
 
 
 


ประชุมแนวทางการจัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุ องค์การบริหารส่วนตำบลทับพริก


เมื่อวันที่  15  พฤศจิกายน พ.ศ. 2565  ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลทับพริก

นางรัตนากร พุฒเส็ง  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทับพริก

นายศรี แจ้งสว่าง  รองนายกองคืการบริหารส่วนตำบลทับพริก

นายบุญเหลือ บุญผุย ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม รักษาราชการแทน ปลัอดงค์การบริหารส่วนตำบลทับพริก และ นางสาวนันท์มนัส ขันทอง ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน

ได้ร่วมประชุมกับเจ้าหน้าที่จากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระแก้ว ร่วมรับฟังคำแนะนำการจัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุ ในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลทับพริก

2023-05-10
2023-05-09
2023-05-09
2023-04-24
2023-04-20
2023-04-11
2023-04-10
2023-04-07
2023-04-06
2023-04-06