องค์การบริหารส่วนตำบลทับพริก อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว: www.thapprik.go.th
 
 
 


ประชุมแนวทางการจัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุ องค์การบริหารส่วนตำบลทับพริก


เมื่อวันที่  15  พฤศจิกายน พ.ศ. 2565  ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลทับพริก

นางรัตนากร พุฒเส็ง  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทับพริก

นายศรี แจ้งสว่าง  รองนายกองคืการบริหารส่วนตำบลทับพริก

นายบุญเหลือ บุญผุย ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม รักษาราชการแทน ปลัอดงค์การบริหารส่วนตำบลทับพริก และ นางสาวนันท์มนัส ขันทอง ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน

ได้ร่วมประชุมกับเจ้าหน้าที่จากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระแก้ว ร่วมรับฟังคำแนะนำการจัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุ ในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลทับพริก

2024-05-17
2024-05-16
2024-05-16
2024-05-15
2024-05-14
2024-05-09
2024-05-07
2024-04-26
2024-04-23
2024-04-17