องค์การบริหารส่วนตำบลทับพริก อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว: www.thapprik.go.th
 
 
 


เรื่อง ลงพื้นที่มอบเงินช่วยเหลือให้กับครอบครัวเปราะบาง ครอบครัวละ 3,000 บาท


งานพัฒนาชุนชมและสวัสดิการ นำโดยนางปราณี คำไกร และ นายศรี แจ้งสว่างรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทับพริก

นางสาวนันท์มนัส ขันทอง อบต..ทับพริก ลงพื้นที่ร่วมกับศูนย์คนไร้ที่พึ่งจังหวัดสระแก้ว ครอบครัวเปราะบาง 4 ครอบครัว

มอบเงินช่วยเหลือให้กับครอบครัวเปราะบาง ครอบครัวละ 3,000 บาท

2024-04-17
2024-04-16
2024-04-15
2024-04-14
2024-04-13
2024-04-13
2024-04-12
2024-04-11
2024-04-03
2024-04-03