องค์การบริหารส่วนตำบลทับพริก อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว: www.thapprik.go.th
 
 
 


ลงพื้นที่มอบป้ายมาตราการป้องกันและควบคุมโรคเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)


นายบดินทร์  ลาน้อย นายก อบต.ทับพริก พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ลงพื้นที่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทับพริก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองหว้า โรงเรียนสระปทุม และโรงเรียนบ้านคลองหว้า มอบป้ายมาตราการป้องกันและควบคุมโรคเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

2024-05-17
2024-05-16
2024-05-16
2024-05-15
2024-05-14
2024-05-09
2024-05-07
2024-04-26
2024-04-23
2024-04-17