องค์การบริหารส่วนตำบลทับพริก อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว: www.thapprik.go.th
 
 
 


ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทับพริก สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2566 ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 ฉบับทบทวน ครั้งที่ 1/2566 และข้อราชการอื่นๆ


วันอังคารที่ 20 มิถุนายน 2566

🤝ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทับพริก

สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2566

ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570

ฉบับทบทวน ครั้งที่ 1/2566 และข้อราชการอื่นๆ

-------------------------------

.. เพื่อปรึกษาหารือขั้นตอนของทางราชการ

ที่จำเป็นเร่งด่วนและขอความเห็นชอบ

จากสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทับพริก..

ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลทับพริก

-------------------------------

หัวหน้าส่วนราชการ,ข้าราชการ

สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลทับพริก

สภ.คลองน้ำใส ร้อย.ฉก.ตชด.ที่2

กำนัน ผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน

ผู้นำท้องถิ่นและหน่วยงานราชการในพื้นที่

-------------------------------

งานกิจการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทับพริก

#ยึดมั่นธรรมธิบาล

#บริการเพื่อประชาชน

2024-06-17
2024-06-13
2024-06-13
2024-06-12
2024-06-10
2024-06-03
2024-05-31
2024-05-31
2024-05-30
2024-05-28